Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

[PDF] 棋艺2018第01-02-03-04-05期_ Kì nghệ số 01-02-03-04-05 năm 2018

 棋艺  KỲ Nghệ PDF


Kì nghệ số 01/2018 - 棋艺2018第01期
Link: https://drive.google.com/file/d/16aoFvd-fhzs6MmNyfQlMcBWjYFANygBA/view?usp=drivesdk


Kì nghệ số 02/2018 - 棋艺2018第02期
Link: https://drive.google.com/file/d/1aOBnDtp-QGc0W8uslw7sXgJjHjXgnN5F/view?usp=drivesdk


Kì nghệ số 03/2018 - 棋艺2018第03期
Link: https://drive.google.com/file/d/1knpPQP_4dY-_piUoNOsNUjx0UknuNHig/view?usp=drivesdk


Kì nghệ số 04/2018 - 棋艺2018第04期
 Link: https://drive.google.com/file/d/1InKqmiVZzZdAL8vZEtjbZI1JVCtAZSVk/view?usp=drivesdk


Kì nghệ số 05/2018 - 棋艺2018第05期
Link: https://drive.google.com/file/d/1Ap2aRXghnEPfRS6YSL3hlvfyq2VpswWy/view?usp=drivesdk
Share: 

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Bài thơ: Lấy cờ họp bạn


Có bạn từ xa tới,
Cũng thuộc loại cao cờ.
Cũng đam mê chung giới,
Suốt sáng, chiều chơi cờ.

Lễ tiếp xong ngồi vào,
Đừng hỏi trẻ hay già.
Là thầy cũng là bạn,
Thua, thắng có màng chi.

Bàn cờ băm hai quân,
Mỗi bên được mười sáu.
Hán, Sở phân biên giới,
Đen, Trắng cũng rõ ràng.

Tiền tiêu Binh, Tốt giữ,
Pháo nã vào địch thành.
Xe, Mã ngang dọc đấu,
Sĩ Tượng bảo vệ thành.

Tướng, Soái ở cung giữa,
Nào hay ngoài binh lửa.
Người thắng chớ kiêu mãn,
Kẻ thua cũng đừng buồn.

Chơi cờ để dưỡng tính,
Bạc tiền đâu đặt trên.
Bạn về cùng ra tiễn,
Ngày nào anh lại lên?
-ST-
Share: 

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

[Video] Tượng kỳ phiếm chiêu "Cảm Tử Pháo" (dĩ trung pháo vy lệ) - 象棋骗招“敢死炮”(以中炮为例)

Pháo 2 tấn 2      Pháo 8 bình 5
Pháo 2 bình 8    Pháo 2 tấn 5
Đến đây, bên đỏ có 2 cách đi:
   (1)  Xa 1 tấn 2 và
   (2)  Mã 8 tấn 7
...(Xem video)

1. 炮二进二 炮8平5
2. 炮二平八 炮2进5
至此,红方有2路敢死炮的大套路,分别是:
(1)车一进二,稍弱
(2)马八进七,比较强硬,重点介绍
。。。


Share: 

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017